Nie jesteś zalogowany

Model Kalkulator Kosztów Zaniechania został przygotowany w ramach projektu pn. „Kalkulator Kosztów Zaniechania – wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco-wpierających”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej.Liderem prezentowanego innowacyjnego projektu jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Partnerami projektu są: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”.

 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Samorządowa jednostka organizacyjna powołana w celu realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki społecznej. MCPS realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (z późn. zm.), ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (z późn. zm.).

Więcej informacji jest dostępne na stronie www.mcps.mazovia.pl

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Gospodarstwa Społecznego

Istniejąca od 1906 r. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest jedną z najstarszych uczelni ekonomicznych w Polsce. Działalność dydaktyczna i badawcza Uczelni obejmuje trzy obszary: ekonomia, szerokorozumiany biznes oraz polityki publiczne. Działalność badawcza w zakresie polityki społecznej koncentruje się m.in. na badaniach problemów: Unii Europejskiej, jej instytucji i funkcjonowania, zagadnień globalizacji i jej skutków gospodarczych i społecznych, krajowymi problemami społecznymi a w szczególności problemom społecznym występującym w Polsce, od zarządzania usługami w gminie, przez badania poświęcone problemom kobiet, przedsiębiorców i związków zawodowych po zagadnienia gospodarki regionalnej i ubezpieczeń społecznych.

Więcej informacji jest dostępne na stronie: www.sgh.waw.pl

 

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zostało założone w 1994 roku i obecnie posiada prawie dwudziestoletnie doświadczenie w realizacji przedsięwzięć z zakresu szeroko rozumianego wspierania lokalnej społeczności i przedsiębiorczości. Na co dzień współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego regionu radomskiego, ośrodkami pomocy społecznej, instytucjami lokalnego rynku pracy, podmiotami ekonomii społecznej, służbami więziennymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działania z zakresu polityki społecznej.

Więcej informacji jest dostępne na stronie www.srcp.radom.pl

 

Głównym celem projektu jest stworzenie warunków do zwiększenia efektywności i spójności polityki społecznej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego do końca 2014 roku poprzez wypracowanie i przetestowanie w 25 samorządach innowacyjnego modelu do prowadzenia aktywnej polityki społecznej.

Oczekiwany stan docelowy przedsięwzięcia, to dostępny dla wszystkich samorządów województwa mazowieckiego użytkowy model KKZ – zestaw narzędzi do prowadzenia aktywnej polityki społecznej dla decydentów i realizatorów lokalnej polityki społecznej. Model umożliwi samorządom zmianę sposobu prowadzenia lokalnej polityki społecznej, w taki sposób, aby zapewnić efektywność oraz spójność realizowanych działań pomocowych opartych na aktywizacji i integracji, a nie tylko na działaniach interwencyjnych. Głównym produktem projektu jest mazowiecki model do prowadzenia aktywnej polityki społecznej pn. „Kalkulator Kosztów Zaniechania” oparty na sześciu narzędziach: Kalkulatorze Społecznym, Dyfuzorze Innowacji Społecznych, Katalogu Innowacji Społecznych, Sieci Liderów Innowacji Społecznych, Modelowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Systemie Szkoleń.

 

Przygotowane narzędzia są przeznaczone dla decydentów, realizatorów oraz odbiorców lokalnej polityki społecznej. W szczególnie narzędzia modelu KKZ są przeznaczone dla:

 • starostowo, prezydentów, burmistrzów, wójtów, sekretarzy;
 • radnych, skarbników gmin i powiatów;
 • kierowników, głównych księgowych i pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie;
 • przedstawicieli policji, ochrony zdrowia, urzędów pracy, szkół, organizacji pozarządowych i związków wyznaniowych;
 • osób zaangażowanych w realizację polityki społecznej w województwie mazowieckim, w innych województwach i kraju.

oraz

 • lokalnych społeczności;
 • osód wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranych przez publiczne i niepubliczne instytucje pomocy i integracji społecznej.


Zastosowanie modelu KKZ:

Model Kalkulator Kosztów Zaniechania jest zestawem narzędzi do prowadzenia aktywnej polityki społecznej, powalającym na:

 • szacowanie kosztów;
 • planowanie budżetu i harmonogramu działań;
 • stosowanie skutecznych programów aktywizująco-wspierających;
 • przeciwdziałanie i ograniczanie uzależnienia od pomocy społecznej;
 • rozwijanie usług społecznych;
 • wzmacnianie kompetencji kadr instytucji pomocy i integracji społecznej;
 • motywowanie do działań przy wykorzystaniu nowych narzędzi;
 • wspieranie rozwoju społeczności lokalnych poprzez inwestycje społeczne;
 • skuteczne pomaganie.

Strona projektu: http://kkz.mcps-efs.pl/