Nie jesteś zalogowany

REGULAMIN KORZYSTANIA Z NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH MODELU „KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA” W OKRESIE TESTOWANIA I UPOWSZECHNIANIA PROJEKTU W 2014 ROKU

 

§1

Postanowienia ogólne

 

 1. Zgodnie z warunkami określonymi w projekcie „Kalkulator Kosztów Zaniechania – wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu, w zakresie polityki społecznej w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco wspierających” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki administratorem narzędzi informatycznych modelu Kalkulator Kosztów Zaniechania jest lider projektu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej z siedzibą: ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa, zwane dalej „Administratorem”.

 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i warunki korzystania z narzędzi informatycznych modelu Kalkulator Kosztów Zaniechania: Kalkulatora Społecznego, Dyfuzora Innowacji Społecznych, Katalogu Innowacji Społecznych, Sieci Liderów Innowacji Społecznych.

 3. Narzędzia informatyczne modelu KKZ dostępne są dla każdego odbiorcy, z wyłączeniem funkcji przeznaczonych dla Użytkowników uprawnionych przez Administratora do logowania się i korzystania z pełniej funkcjonalności narzędzi informatycznych modelu KKZ.

 4. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie modelu KKZ: http://modelkkz.mcps-efs.pl/ w zakładce „Regulamin”.

§2

Słownik pojęć użytych w regulaminie

Użytkownik – osoba uprawniona przez Administratora do logowania się i korzystania z pełnej funkcjonalności narzędzi informatycznych modelu KKZ: Kalkulator Społecznego, Dyfuzora Innowacji Społecznych oraz Katalogu Innowacji Społecznych, w tym osoby pełniące funkcję Lidera innowacji Społecznych,

Login – indywidualne, niepowtarzalne oznaczenie Użytkownika, którym Użytkownik posługuje się korzystając z narzędzi modelu KKZ,

Hasło – ciąg znaków wybranych przez Użytkownika, którym Użytkownik posługuje się w celu zabezpieczenia korzystania z serwisu,

Narzędzia Modelu KKZ – narzędzia informatyczne modelu Kalkulator Kosztów Zaniechania udostępnione online.

§3

Funkcjonalność narzędzi modelu KKZ

Administrator na rzecz odbiorców udostępnia online narzędzia informatyczne modelu Kalkulator Kosztów Zaniechania o podstawowych funkcjonalnościach:

 1. Kalkulator Społeczny – narzędzie informatyczne pozwalające na szacowanie kosztów związanych z realizacją działań w obszarze polityki społecznej oraz przygotowanie zestawień statystycznych w tym zakresie (wykonanie kalkulacji kosztów zaniechania dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników).

 2. Dyfuzor Innowacji Społecznych – narzędzie informatyczne pozwalające na przeglądanie i dodawanie informacji o publikacjach i raportach oraz źródłach finansowania działań w obszarze polityki społecznej oraz przygotowanie zestawień statystycznych w tym zakresie (dodawanie informacji o publikacjach i raportach oraz źródłach finansowania dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników),

 3. Katalog Innowacji Społecznych będący modułem DIS pozwalający na przeglądanie i dodawanie informacji o zrealizowanych projektach aktywizująco-wspierających w obszarze polityki społecznej oraz przygotowanie zestawień statystycznych w tym zakresie (dodawanie informacji o zrealizowanych projektach aktywizująco-wspierających dostępne jest również dla użytkowników niezalogowanych za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: http://kkz.mcps-efs.pl/produkty/katalog-innowacji-spolecznych.html ),

 4. Sieć Liderów Innowacji Społecznych – narzędzie model KKZ umożliwia zalogowanym użytkownikom o statusie „Lider Innowacji Społecznych” na komunikowanie się na forum.

 

§4

Zasady korzystania z narzędzi informatycznych modelu KKZ przez Użytkownika

 

 1. Dostęp do narzędzi modelu KKZ możliwy jest wyłącznie w formie online, w związku, z czym niezbędne jest posługiwanie się przez Użytkownika komputerem posiadającym dostęp do sieci Internet.

 2. Korzystanie z rozszerzonej funkcjonalności narzędzi informatycznych możliwe jest po przejściu ścieżki rejestracji i równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

 3. Prośbę o rejestrację należy przesłać w formie pisemnej na adres Administratora: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres e-mail: modelkkz@mcps-efs.pl

 4. Użytkownik podczas rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane: adres poczty elektronicznej (e-mail), nazwę użytkownika np. Gmina X, imię i nazwisko.

 5. Podawane przez Użytkownika dane, o których mowa w ust. 3 powyżej winny być zgodne ze stanem faktycznym.

 6. Użytkownik otrzymuje od Administratora na wskazany przez siebie adres zwrotny indywidualny Login i Hasło dostępu oraz treść regulaminu, który jest zobowiązany podpisać osobiście i przesłać w wersji papierowej na adres Administratora. Przy pierwszym logowaniu użytkownik ze względów bezpieczeństwa zobowiązany jest do zmiany hasła. Hasło powinno składać się, z co najmniej siedmiu znaków. Aby było ono silniejsze, można skorzystać z wielkich i małych liter, cyfr i symboli, takich jak !, „, ?, $, %, ^, & czy ).

 7. Rozpoczynając korzystanie z narzędzi modelu KKZ Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, zrozumiał jego treść i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 8. Rozpoczynając korzystanie z narzędzi informatycznych Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z instrukcjami do narzędzi modelu KKZ.

 9. W przypadku zagubienia lub zapomnienia hasła należy skontaktować się z Administratorem.

 10. Użytkownik zobowiązuje się, że nie udostępni loginu i hasła osobom drugim. W przypadku stwierdzenia naruszenia poufności tych danych, Użytkownik powinien jak najszybciej zgłosić ten fakt Administratorowi.

 11. Użytkownik zobowiązuje się do nie zamieszczania wszelkich treści, które są niezgodne z prawem, szkodliwe, zawierają pogróżki, są obraźliwe, napastliwe, niedozwolone, naruszające dobre imię, które mogą naruszać prawo do prywatności lub wizerunku danej osoby.

 12. Użytkownik może zaprzestać korzystania z Systemu i usunąć swoje konto w każdym czasie poprzez wysłanie do Administratora pisemnej prośby o zamknięcie konta, za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Usunięcie konta nie jest równoznaczne z usunięciem wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika podczas korzystania z Systemu.

 13. Administrator może usunąć konto Użytkownika i zablokować dostęp do narzędzi modelu KKZ, jeśli Użytkownik:

  1. narusza postanowienia Regulaminu,

  2. podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych w narzędziach modelu KKZ,

  3. podejmuje próbę nieuprawnionego dostępu do narzędzi modelu KKZ,

  4. dokonuje czynności niezgodnych z prawem za pośrednictwem narzędzi modelu KKZ,

  5. działa na szkodę Administratora,

  6. podał nieprawdziwe dane, o których mowa w ust. 4 powyżej.

 14. Podany przez Użytkownika przy procesie rejestracji lub później zmieniony adres poczty elektronicznej (e-mail) jest wykorzystywany przez Administratora do:

  1. przesyłania Użytkownikowi (na jego żądanie) na podany adres e-mail przypomnienia nazwy użytkownika (Loginu),

  2. kontaktowania się Administratora z Użytkownikiem w sprawach związanych z narzędziami modelem KKZ (w szczególności do informowania o zmianach w narzędziach modelu KKZ, nowych usługach, aktualnościach, itp.),

  3. przesyłania Użytkownikowi, za jego zgodą, treści związanych z modelem Kalkulator Kosztów Zaniechania.

 15. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie danych i informacji, o których mowa w ust. 14 oraz na przetwarzanie w tych celach adresu e-mail podanego Administratorowi.

 16. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Administratora. Pliki te nie gromadzą danych osobowych użytkownika.

  /pliki cookies są niezbędne do zbierania danych statystycznych w systemie, jak wchodzi ktoś na nasze strony to oprócz adresu IP mamy użytkownika, pliki są tworzone dla jednej sesji/

 17. System jest dostępny nieprzerwanie, przy czym Administrator uprzedza o możliwości czasowego zawieszenia dostępności narzędzi modelu KKZ z powodów technicznych (awarii, konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji sprzętu i oprogramowania obsługujących narzędzia modelu KKZ oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, napraw lub konserwacji).

 18. W przypadku, gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności narzędzi modelu KKZ będą możliwe do przewidzenia Administrator powiadomi Użytkowników o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem umieszczając informację na stronie internetowej głównej http://kkz.mcps-efs.pl/

 19. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące narzędzi modelu KKZ należy zgłaszać na adres: modelkkz@mcps-efs.pl

 20. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług przez Administratora zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

§5

Ochrona danych w Systemie

 

 1. Administrator zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim danych osobowych wprowadzonych przez Użytkownika do narzędzi modelu KKZ w procesie rejestracji.

 2. W momencie rezygnacji, dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika w procesie rejestracji zostaną usunięte z narzędzi modelu KKZ z wyłączeniem wpisów na forum, kalkulacji, opublikowanych projektów itp.

 

§6

Zakres odpowiedzialności Administratora

 

 1. Administrator podejmuje wszelkie działania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie narzędzi modelu KKZ pod względem technicznym, formalnym i prawnym.

 2. Udostępniane przez Administratora w ramach narzędzi modelu KKZ narzędzia informatyczne służą jedynie ułatwieniu prowadzenia polityki społecznej. Administrator nie przejmuje odpowiedzialności za decyzje związane z użyciem narzędzi.

 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania narzędzi modelu KKZ oraz nieprawidłowego korzystania z narzędzi modelu KKZ przez użytkowników.

 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z niewłaściwego działania sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkownika.

 5. Administrator nie odpowiada za treść, dane wprowadzane przez użytkownika do narzędzi modelu KKZ.

 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane ujawnieniem przez użytkownika osobie trzeciej Hasła lub Loginu.

 

§7

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej http://modelkkz.mcps-efs.pl/ w zakładce „Regulamin”.

 2. Administrator może zmienić Regulamin, w tym uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach narzędzi modelu KKZ.

 3. Użytkownik zalogowany korzystający z narzędzi modelu KKZ, po chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rezygnacją korzystania z narzędzi modelu KKZ.

 4. Użytkownik jest zobowiązany do powiadamiania Administratora o każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej.